Gebruikersvoorwaarden

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij AstraZeneca of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. AstraZeneca behoudt al haar rechten voor.

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil AstraZeneca – onder meer – in aanvulling op de huisarts, apotheker en specialist, informatie verschaffen over gezondheid, ziek zijn en correct medicijngebruik. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

AstraZeneca B.V. heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. AstraZeneca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal AstraZeneca aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door AstraZeneca gecontroleerd en AstraZeneca wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. AstraZeneca behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres www.mijnhartenik.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Raadpleeg voor meer informatie onze Legal notice and terms of use